073 7200 200

Volgens de Awb bezwaar maken? Zo werkt de bezwaarprocedure

Wanneer u het niet eens bent met een besluit dat door een overheidsorgaan is genomen, kunt u op grond van de Awb bezwaar maken. Maar hoe maakt u bezwaar en welke eisen worden gesteld aan een bezwaarschrift? Dat leest u in deze blog.

Eisen bezwaarschrift Awb

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de belangrijkste (algemene) regels van het bestuursrecht. Regels met betrekking tot de verhouding tussen enerzijds de overheid en anderzijds de burgers, bedrijven en overige instanties. En tussen de diverse overheidsorganen onderling. De eisen die gesteld worden aan een bezwaarschrift staan in de Awb. De allereerste en belangrijkste eis is dat er een besluit moet zijn. Alleen tegen een besluit kan op grond van de Awb bezwaar worden gemaakt.

Daarnaast moet u belanghebbende zijn om een bezwaarschrift te kunnen indienen. Een belanghebbende is ‘degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken´. Alleen belanghebbenden kunnen volgens de Awb bezwaar maken. Ben u geen belanghebbende dan is uw bezwaarschrift niet ontvankelijk. U heeft 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn is opgenomen in het besluit. Dien op tijd een bezwaarschrift in! Als u te laat bent, wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen.

Inhoudelijke eisen Awb bezwaar

Ook worden er inhoudelijke eisen aan een bezwaarschrift gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in artikel 6:5 Awb. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet de naam en het adres van de indiener bevatten net als een dagtekening (datum). Het bestuursorgaan moet immers weten van wie het bezwaarschrift afkomstig is en wanneer het bezwaarschrift is opgesteld. Verder moet het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend worden vermeld, zodat het bestuursorgaan weet welk besluit wordt aangevochten. En tot slot moet in het bezwaarschrift zijn opgenomen waarom u het niet eens bent met het besluit, de zogenaamde gronden van bezwaar.

Bezwaarprocedure Awb

De gestelde eisen in de bezwaarprocedure (Awb) zijn streng. Voldoet u niet aan de eisen voor het indienen van een bezwaarschrift, dan bent u kansloos. Het is dus zeer verstandig om juridisch advies in te winnen wanneer u geconfronteerd wordt met een besluit waartegen u bezwaar wilt maken. U krijgt namelijk maar één kans. Kortom: wilt u op een correcte manier volgens de Awb bezwaar maken? Dan is het verstandig juridisch advies in te winnen.

Ook is het indienen van een bezwaarschrift een voorwaarde om later naar de rechter te kunnen. Dus denk niet: “laat maar zitten dat bezwaar, ik ga later wel naar de rechter”. Dat kan niet. De weg naar de bestuursrechter is afgesloten als u niet eerst de bezwaarprocedure Awb heeft doorlopen.

Zoals gezegd heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Waar u het bezwaarschrift moet indienen staat in de Awb, bezwaar wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Dat bestuursorgaan beslist ook op uw bezwaar. De beslistermijn daarvoor is 6 weken. Als een bezwaarschriftencommissie is ingesteld, is de beslistermijn 12 weken. U ontvangt een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Ook die procedure is gebonden aan strenge eisen.

Snijders Bestuursrecht voor advies

De bezwaarprocedure uit de Awb is dus nog niet zo eenvoudig. Mr. Annemarie Posset van Snijders Bestuursrecht is gespecialiseerd in dit soort procedures en is altijd op de hoogte van de laatste eisen voor het indienen van een bezwaarschrift. Wilt u een vrijblijvend advies voor een bezwaarprocedure of voor het starten van een procedure bij de rechtbank? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Gerelateerde artikelen

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]