073 7200 200

Wat is een bestemmingsplan?

Wat is een bestemmingsplan?

Een gemeente is op basis van de wet verplicht om voor haar hele grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen. Een bestemmingsplan is een juridisch document waarin is vastgelegd welke bestemming op een perceel ligt, hoe het perceel mag worden gebruikt en wat de bouwvoorschriften zijn. In een bestemmingsplan is dus vastgelegd welke bestemming een perceel heeft. Dat kan bijvoorbeeld een woonbestemming, bedrijfsbestemming, horecabestemming of een detailhandelsbestemming zijn. De bestemming bepaalt hoe het perceel mag worden gebruikt. Wanneer er een woonbestemming op een perceel rust, mag er zich geen horecazaak vestigen.

Verbeelding, regels en toelichting

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), de regels en een toelichting. Op de verbeelding is met kleur aangegeven welke bestemming op een perceel rust. Een geel vlak betekent bijvoorbeeld dat het perceel een woonbestemming heeft. In de wet is vastgelegd dat elke gemeente dezelfde kleuren moet gebruiken.

In de regels -die juridisch bindend zijn- is vastgelegd waarvoor gronden mogen worden gebruikt en of gronden mogen worden bebouwd. Dit noemen we de gebruiksregels en bouwregels. In de regels is ook vastgelegd of afwijken van het bestemmingsplan mogelijk is.

De toelichting bij een bestemmingsplan geeft achtergrondinformatie. Er staat bijvoorbeeld in waarom het plan is opgesteld. Ook bevat de toelichting een beoordeling van de milieuaspecten van het bestemmingsplan. De gemeente moet namelijk aantonen dat met het bestemmingsplan sprake is van een zogenaamde ‘goede ruimtelijke ordening’.

Alle bestemmingsplannen zijn te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl

Afwijken bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat strikte regels over wat u wel en niet mag doen met een perceel. Mocht uw plan of idee niet passen binnen het bestemmingsplan, dan kan een gemeenten misschien toch medewerking verlenen. Een gemeente kan met een omgevingsvergunning namelijk afwijken van het bestemmingsplan. Een gemeente is niet verplicht om dit te doen. Voor het afwijken van het bestemmingsplan moet de gemeente een aparte procedure volgen. Bij een kleine afwijking is dit een kortere procedure dan bij een grote afwijking. Het is belangrijk dat uw plannen goed zijn uitgewerkt. Ook is het belangrijk om tijdig in overleg te treden met de gemeente. De kans is dan het grootst dat uw plan gerealiseerd kan worden.

Bouwen buiten bouwvlak bestemmingsplan

Op de verbeelding en in de regels is vastgelegd waar u mag bouwen op een perceel en aan welke voorschriften de bebouwing moet voldoen. De plaats waar gebouwd mag worden, wordt ‘bouwvlak’ genoemd. Met een dikke lijn is op de verbeelding te zien waar het bouwvlak ligt. In de regels staat bijvoorbeeld hoe hoog de bebouwing mag zijn. Soms is ook een maximaal bebouwingspercentage opgenomen.

Meestal is het bouwen buiten het bouwvlak van een bestemmingsplan niet toegestaan. Het uitgangspunt is namelijk doorgaans dat de hoofdbebouwing binnen het bouwvlak gebouwd moet worden. Wanneer u een bijgebouw wilt bouwen bij uw woning, dan is dit misschien vergunningvrij. Een snelle test om dit na te gaan vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen

Wilt u bouwen buiten het bouwvlak van het bestemmingsplan? Dan is het belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen.

Ontwikkelingen

Voor ontwikkelingen in uw omgeving is vaak een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente is verplicht te publiceren dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is. Door een nieuw bestemmingsplan kunnen uw rechten worden aangetast. Bijvoorbeeld omdat zich een groot bedrijf in de buurt van uw woning vestigt of omdat een appartementencomplex wordt gebouwd dat uw uitzicht belemmert. Als u denkt dat uw rechten worden aangetast is het van belang om tijdig juridisch advies in te winnen en bezwaar te maken.

Advies?

Heeft u een bouwplan dat niet past binnen het bestemmingsplan? Wilt u bijvoorbeeld buiten het bouwvlak bouwen? Vaak is een afwijking van het bestemmingsplan nodig.

Neem contact met mr. Annemarie Posset. Zij heeft ruime ervaring met het afwijken van een bestemmingsplan.

Dit artikel is ook terug te lezen op www.snijders-advocaten.nl/actueel/Watiseenbestemmingsplan?

Gerelateerde artikelen

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]