073 7200 200

Alles over de Omgevingswet

Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Door deze vereenvoudiging wordt beoogd dat er meer maatwerk komt en snellere besluitvorming. Bij het schrijven van dit blog -januari 2021- is de verwachting dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt. Op 14 januari 2021 is het debat in de Eerste Kamer over de inwerkingtreding echter opgeschort, zodat het maar zeer de vraag is of de beoogde inwerkingtredingsdatum kan worden gehaald. In dit blog neemt mr. Annemarie Posset u op hoofdlijnen mee en vertelt zij “alles” over de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswet maakt zaken eenvoudiger

De nieuwe Omgevingswet regelt alle aspecten van de ruimtelijke ordening, ofwel de leefomgeving. En dat is een zeer breed terrein. Het gaat om bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De regels voor ruimtelijke ontwikkelingen staan nu verspreid in tientallen wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen.

Doel van de Omgevingswet is om terug te gaan van 26 wetten naar 1 wet, van 60 AMvB’s naar 4 AMvB’s en van 75 ministeriele regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op dit moment zijn er verschillende digitale loketten waar informatie te vinden is over ruimtelijke plannen en waar een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Deze loketten worden samengevoegd in het “Digitaal Stelsel Omgevingswet”(DSO). Via dit nieuwe digitale loket is snel te zien wat er mag in de omgeving, welke regels er gelden en of een vergunning moet worden aangevraagd. Ook het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding kan straks via dit systeem.

Decentraal, tenzij

De nieuwe Omgevingswet heeft het subsidiariteitsbeginsel (decentraal, tenzij) als uitgangspunt. Dit betekent dat de lokale overheid (dus gemeenten en waterschappen) de taken en de bevoegdheden in de fysieke leefomgeving uitvoeren. Slechts in uitzonderingsgevallen is de provincie of het rijk bevoegd. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer het gaat om een provinciaal of een nationaal belang dat niet op een doelmatige en een doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd.

Door het uitgangspunt “decentraal, tenzij” kunnen lokale overheden meer maatwerk bieden. Ook is het streven dat besluitvormingsprocedures sneller gaan.

Meer maatwerk en snellere besluitvorming

Ons kantoor is grote voorstander van het luisteren naar en serieus nemen van burgers en bedrijven. We zien dat de laatste jaren de kloof tussen overheid en burger/ bedrijf is gegroeid. Er wordt niet met burgers en bedrijven gesproken, maar over hen.

Wanneer een bedrijf mooie toekomstplannen heeft, dan wordt gevraagd om een schriftelijke aanvraag in te dienen. Een gesprek wordt vaak afgehouden. Vaak duurt het maanden om een reactie te krijgen en soms volgt een afwijzing op ondergeschikte punten. Goede communicatie, maatwerk èn wederzijds begrip had veel frustratie bespaard.

Wij kijken dus reikhalzend uit naar de komst van de Omgevingswet!

Loopt u in de praktijk ook aan tegen lange procedures of een gemeente die niet wil meewerken? Bel ons via 073-720 0200 of mail ons via aposset@snijders-bestuursrecht.nl voor advies!

Gerelateerde artikelen

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]
Wat is een bestemmingsplan?
Wat is een bestemmingsplan? Een gemeente is op basis van de wet verplicht om voor [...]