073 7200 200

Wat is planschade en hoe kan ik schade claimen of indienen?

Wat is planschade?

Als ruimtelijke plannen in uw directe omgeving veranderen, kunt u schade lijden. We noemen dat ‘planschade’. Hoe kunt u die planschade claimen? Wat is de procedure? Mr. Annemarie Posset legt het u allemaal uit in onderstaand artikel.

Planschade bestemmingsplan

U kunt op twee manier planschade lijden:

  • Directe planschade: het planologisch regime dat geldt voor uw eigendom verandert. Hierdoor lijdt u planschade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u minder mag bouwen dan voorheen of als de gebruiksmogelijkheden worden beperkt.
  • Indirecte planschade: het planologisch regime in uw directe omgeving wijzigt waardoor u schade lijdt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw uitzicht verslechtert of als uw buren in afwijking van het bestemmingsplan bouwen.

Planschade wordt meestal veroorzaakt door veranderingen in een bestemmingsplan. Maar planschade kan ook ontstaan door een omgevingsvergunning die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt verleend en waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Planschade claimen

Eerder hebben we gezien op welke manier u planschade kunt lijden. Deze schade hoeft niet voor uw eigen rekening te komen, u kunt uw schade claimen. Planschade claimen doet u bij de gemeente. De procedure hiervoor is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Vanzelfsprekend is het claimen van planschade aan enkele voorwaarden gebonden.

Eerste voorwaarde: u moet planschade aanvragen. U moet dus zelf het initiatief nemen. Ook moet de aanvraag gemotiveerd zijn, de hoogte van de planschade bevatten en een onderbouwing van de hoogte van de claim bevatten. Tot slot moet u het verzoek om planschade binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, indienen.

Verder is goed om te weten dat u vooraf een bedrag moet betalen voor het in behandeling nemen van de planschade claim. Dit wordt het zogenaamde ‘drempelbedrag’ genoemd. In de Wro is vastgelegd dat dit 300 euro bedraagt. De gemeenteraad kan met ten hoogte 2/3 deel verhogen of verlagen. Als geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist op uw planschade claim, dan krijgt u dit bedrag terug.

In de wet is geregeld dat planschade niet volledig wordt vergoed, het gaat om een tegemoetkoming in de schade. De wet bepaalt dat een schade van minimaal 2% van de waarde van uw onroerend goed voor uw eigen rekening dient te komen. Dit wordt ‘normaal maatschappelijk risico’ genoemd.  In de nieuwe Omgevingswet wordt dit percentage overigens verhoogd naar 5%. Ook mag de planschade niet op een andere manier al zijn verzekerd.

Wanneer recht op planschade?

De gemeente laat de mogelijke planschade berekenen door een gespecialiseerd bureau. Mocht uit deze berekening – meestal planschade advies genoemd – naar voren komen dat u planschade lijdt, dan gaat de gemeente toetsen of de planschade te voorkomen of beperken was. Was bijvoorbeeld op het moment dat u uw woning kocht al te voorzien dat op het grasveld tegenover uw woning een appartementencomplex zou komen? Dan was de schade te voorzien en komt de planschade niet voor vergoeding in aanmerking. Vaak duren ruimtelijke ontwikkelingen (tientallen) jaren. De voorzienbaarheid wordt snel aangenomen.

Planschade advies nodig? Wij hebben ruime ervaring

Er wordt dus nogal iets van u verwacht. U moet actief de ontwikkelingen in uw gemeenten volgen en als u vindt dat uw rechten worden beperkt daar tegen in het geweer komen. Heeft u planschade advies nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring en helpen u graag.

Gerelateerde artikelen

Ruimere toegang tot bestuursrechter
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft recent twee richtinggevende [...]
Alles over de Omgevingswet
Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke [...]
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven. De overheid heeft daarom de Tijdelijke Noodmaatregel [...]